Производство

Производство

Производството на добавъчни материали за бетон – пясък и чакъл е организирано на площадка с площ 25 дка, разположена в ниската тераса край брега на р. Янтра в землището на гр. Лясковец, община Лясковец.

Трошачно-миячно-сортировъчната инсталация /ТМСИ/ е с капацитет за преработка на 250 t / ден. Производството се осъществява под постоянен контрол при спазване изискванията на БДС  EN 12620 ÷ 2002 БДС ЕN 12620 +А1: 2008/НА.

Продукти - добавъчни материали 0/4; 4/8; 4/16; 4/22 и 4/32 мм и несортирани фракции - 0/60 и 0/100 мм.


Не са намерени продукти